Маслен сепаратор

Маслен сепаратор . Маслоотделител .

Въведение:

При работата на всички маслени компресори се наблюдава изхвърляне на част от картерното масло в изхода на компресора. Количеството отделено масло зависи от много фактори , като тип на компресора , неговото състояние , работна температура и други. Отделеното масло се придвижва по системата и измеримо участва в топлинния процес .

Разглеждат се основно четири следствия :

1 .Паразитен термопренос . Маслото не е част от цикъла на Карно , но извършва термопренос между нагретите и охладени компоненти , който се явява негативен по отношение на коефициента на термопренос .

2 .Влошаване на контакта . Маслото покрива вътрешните повърхности със изолационен слой , влошавайки топлообмена .

3 .Негативно влияние върху работата на компонентите . При нискотемпературни криогенни инсталации води директно до дефектиране на студените глави . При среднотемературни криогенни инсталации циклично блокира функционалността на изпълнителните и регулиращи компоненти . При Т.П. Вода-вода ефекта се ограничава предимно до неравномерно дроселиране и намаляне на капацитета на ресиверите .

4 .Маслено утаяване в компоненти на инсталацията и критично намаляване на количеството в компресорният картер . Явява се една от най-честите причини за дефектация на компресор при конструктивно сложните термопомпи .

Решения .

С цел избягване на гореизброените негативи се създава независим път на маслото , различен от този на хладилният агент . Така наречената паралелна или независима маслена линия .

За тази цел се използват маслени сепаратори от пасивен или активен тип , със или без управление . След като маслото е сепарирано , то се връща обратно в компресора .

Най-просто устроеният такъв сепаратор представлява съд под налягане , монтиран директно след изхода на компресора . Композита от маслени капки и маслени и фреонови пари се подава в него при температура , надвишаваща тази на околната среда . Маслото кондензира по вътрешните му повърхности и се стича на дъното на съда . От тук събраното масло се отвежда обратно във картера на компресора през маслена линия от пасивен или активен тип , а хладилният агент в газообразно състояние се отвежда от извод над дъното на съда . Най-простият начин за връщане на утаеното масло обратно в компресора е през дълга тръбичка с малко сечение .

„Кондензацията“ на маслото във масления сепаратор се състои от два основни процеса. Процеса с по-голям количествен дял е този на сгъстяване , концентриране . При него нямаме преминаване от газообразно в течно състояние а просто окрупняване и сливане на миниатюрните маслени капчици . За постигането на тази цел се използва коалисценция,  промяната на посоката , промяната на скоростта , центрофугиране и др. В повечето маслени сепаратори се прилагат комбинации от повече от един метод .

Понеже работната температура на някои компоненти на компресорите достига стойности , при които се изпаряват леките маслени фракции , в масленият сепаратор се извършва и процес на същинска кондензация на масло , с преминаване от газообразно в течно състояние .

На  фигура 1 е показано устройството на съвременен пасивен маслоотделител .

 

Фиг. 1 Коалисцентно-кондензационен маслоотделител .

Компресор с маслоотделител

На снимката : Компресор с инсталиран маслен сепаратор . Монтира се на всички серии чилъри от моделите GT standart и eco VRW  .